Algemene voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door U aan te melden als klant bij YAB News stemt U met onderstaande overeenkomst in. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van YAB News, de Fair Use Policy.

   

1. Definities

1.1. De "Aanvaardingsdatum" is de datum waarop de klant zich via de website van YAB News online aanmeldt en deze overeenkomst aanvaardt.

1.2. Onder "Dienst" wordt verstaan: de mogelijkheid om via het netwerk van YAB News toegang te verkrijgen tot usenet, dan wel gebruik te maken van de door YAB News aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de klant, op een wijze zoals door YAB News aangeboden en door de klant en YAB News overeengekomen.

1.3. Onder "klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee YAB News een service heeft afgesloten.

1.4. Met "Partijen" worden YAB News en klant gezamenlijk bedoeld.

   

2. Algemeen

2.1. Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen YAB News en klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door YAB News opgestelde algemene voorwaarden.

2.3. Elk door YAB News gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod door de klant herroepen worden via het modelformulier herroeping, tenzij de klant uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. In het aanbod staat een voldoende specifieke omschrijving van de dienst, de (periodieke) tarieven en voorwaarden. In het aanbod wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

2.4. Indien de klant toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van de dienst tijdens de bedenktijd van veertien (14) dagen dan is YAB News gerechtigd de kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals administratiekosten, serviceskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen..

2.5. YAB News behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de klant treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van YAB News.

2.6. Met het online aanmelden en accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de klant tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

   

3. Service

3.1. Een service wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van YAB News, te weten [https://www.YAB News.nl], dan wel op enig andere door YAB News aangegeven wijze.

3.2. Na ontvangst van de aanvraag van het service zal YAB News zorgdragen voor de toelating van de klant tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van YAB News. De service gaat in op de aanvaardingsdatum en de klant zal door YAB News in de gelegenheid gesteld worden van de dienst gebruik te maken.

3.3. De overeenkomst tussen YAB News en de klant wordt aangegaan voor een periode van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de klant de service niet binnen 5 dagen voor afloop van de periode schriftelijk (met inbegrip van email) of per telefoon opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de oude servicesperiode. De klant draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn servicesperiode.

3.4. Indien de klant n of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financile verplichtingen jegens YAB News niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is YAB News gerechtigd de service met onmiddellijke ingang te beindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.

3.5. YAB News behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen in het geval:

3.5.1. De klant in strijd handelt met artikel 5 van deze algemene voorwaarden;

3.5.2. Het faillissement of de sursance van betaling van de klant is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;

3.5.3. De klant handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

3.5.4. YAB News om technische redenen een dienst niet meer kan leveren. YAB News stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

   

4. Tarieven

4.1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen YAB News en de klant, de actuele door YAB News te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door YAB News op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de klant zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.

4.2. YAB News is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de klant hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

   

5. Betaling

5.1. Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de servicesgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele servicesperiode, 30 dagen dan wel een andere overeengekomen periode vooruit betaald te worden. YAB News incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode. In geval YAB News geen betaling van de klant heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de klant in verzuim. De klant komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.

5.2. YAB News accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van YAB News worden aangeboden. Tot de betaalmiddelen behoort in ieder geval de automatische incasso. De klant machtigt YAB News door het aangaan van deze overeenkomst tot het afschrijven van de servicesgelden van de opgegeven rekening via een automatische incasso.

5.3. Indien de klant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening.

5.4. Indien de klant op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van n of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

5.5. De door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

   

6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan YAB News is verstrekt volledig, juist en actueel is.

6.2. De klant is verplicht alle door YAB News gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

6.3. De klant dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende klant verwacht mag worden. Tevens zal de klant bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van YAB News geschaad worden.

6.4. Het is de klant op generlei wijze toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten. De klant garandeert onder meer:

6.4.1. Geen inbreuk te maken op intellectueel eigendomsrechten van YAB News of derden, overeenkomstig artikel 7van de algemene voorwaarden;

6.4.2. De dienst niet te gebruiken om rechten van derden te schaden, onder meer door anderen lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of haat te zaaien;

6.4.3. Geen ongevraagde grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud te verzenden (spam), overeenkomstig artikel 8 van de algemene voorwaarden;

6.4.4. Geen toegangscodes te misbruiken of aan de dienst verbonden beveiliging te doorbreken;

6.4.5. Zich niet (misleidend) uit te geven voor een ander;

6.4.6. Geen kinderporno of andere strafbare pornografie te verspreiden, overeenkomstig artikel 9.2 van de algemene voorwaarden;

6.4.7. geen virussen of andere bestanden die de dienst van YAB News of eigendom van derden kunnen beschadigen te verspreiden.

6.5. De klant mag de dienst alleen niet-commercieel gebruiken, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met YAB News. Zonder uitdrukkelijke toestemming van YAB News, is het de klant niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de dienst van YAB News.

6.6. Indien de klant in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat YAB News het vermoeden daaromtrent heeft, is YAB News gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De klant kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

7. Intellectuele eigendom

7.1. Het is te allen tijde verboden om producten via de dienst aan te bieden die inbreuk maken op intellectueeleigendomsrechten van derden. Het is aan de klant om de juridische status van intellectuele eigendomsrechten te controleren alvorens een bericht beschikbaar wordt gemaakt via de dienst van YAB News.

7.2. De mogelijkheid bestaat dat er auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht rust op data die beschikbaar is via het netwerk. YAB News monitort de de informatie die op het netwerk van usenet wordt geplaatst niet.

7.3. De klant vrijwaart YAB News voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derde op enigerlei wijze op YAB News zouden kunnen verhalen, in het bijzonder maar niet beperkt tot schade geleden door inbreuken op intellectueel eigendomsrechten van derden.

7.4. De klant stemt ermee in de Auteurswet niet te schenden door werken waarop auteursrecht rust via de dienst van YAB News te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als een klant zonder toestemming van de rechthebbende materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, houdt YAB News zich het recht voor om het bericht op te schorten en de service te beindigen.

   

8. Spam & Flooding

8.1. YAB News tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en neemt vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam via de dienst zo veel mogelijk te voorkomen. YAB News voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat YAB News geen commercile reclame voor producten of services toe. In het beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat YAB News ongepast acht.

8.2. Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door YAB News beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij YAB News in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.

8.3. Als wordt vastgesteld dat flooding plaatsvindt is YAB News gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals maar niet beperkt tot het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De klant kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

9. Controversieel & Expliciet materiaal

9.1. YAB News is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de klant via de dienst van YAB News. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de klant toegang tot en zal de klant, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de klant. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. YAB News doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot belediging, smaad en haat zaaien.

9.2. YAB News zal op geen enkele wijze tolereren dat klants zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. YAB News zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de klant de toegang tot haar netwerk blokkeren.

   

10. Beveiliging & Persoonsgegevens

10.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening op grond van deze overeenkomst verwerkt YAB News persoonsgegevens van klants. Deze gegevens worden opgenomen in de administratie van YAB News, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. YAB News neemt de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Zonder toestemming van de klant of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

10.2. YAB News draagt zorg voor passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is. YAB News is niet aansprakelijk voor eventuele schade van klants of derden als gevolg van het beveiligingsbeleid van YAB News.

10.3. Indien de klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke service tot het netwerk van YAB News, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan YAB News te melden. Niet YAB News maar de klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn service en aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.

10.4. De klant erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van de service aan YAB News door YAB News gebruikt en verstrekt mogen worden aan bedrijven die op verzoek van YAB News werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan YAB News en/of het faciliteren van het account van de klant.

   

11. Noodgevallen

11.1. In noodgevallen waarin YAB News het redelijk acht, is YAB News gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen met betrekking tot de door YAB News te verlenen dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die YAB News op dat moment nodig acht om de continuteit van de dienst te kunnen waarborgen. De klant zal hier zo spoedig mogelijk over worden genformeerd.

11.2. YAB News is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

   

12. Overmacht

12.1. YAB News is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de klant het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke YAB News niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van YAB News of enige derden die diensten aan YAB News leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid.

   

13. Aansprakelijkheid

13.1. YAB News is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van YAB News jegens de klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van YAB News. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat YAB News voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 4.500.

13.2. YAB News is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financile verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen. YAB News is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de klant.

13.3. YAB News is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van YAB News.

13.4. De klant vrijwaart YAB News voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de dienst door de klant en/of onvoldoende naleving door de klant van enige verplichting jegens YAB News, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

13.5. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van YAB News jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de klant.

   

14. Vertrouwelijkheid

14.1. YAB News en de klant zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de klant zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van (onrechtmatig) gebruik ervan door een derde.

14.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de klant en enige andere informatie betreffende YAB News die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de klant door YAB News als vertrouwelijk is aangemerkt.

14.3. Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.

   

15. Slotbepalingen

15.1. Voor alle rechtsvorderingen van de klant jegens YAB News geldt een vervaltermijn van n jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

15.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens YAB News binden YAB News slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.

15.3. De klant is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YAB News, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met YAB News over te dragen.

15.4. YAB News is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de klant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden

15.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.

15.6. Wijzigingen in de bevoegdheid van de klant, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover YAB News eerst van kracht zijn nadat YAB News daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

15.7. De klant is verplicht van iedere voorgenomen (email) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan YAB News. In geval YAB News zich schriftelijk tot de klant heeft te wenden, is zij gedechargeerd wanneer zij dat doet aan het laatste adres dat de klant haar schriftelijk heeft gemeld.

15.8. Op de betrekkingen tussen de klant en YAB News is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en YAB News worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in [Amsterdam], tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Ingangsdatum Augustus 2016