Privacy policy

YAB News gelooft in een open beleid inzake welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze informatie gebruiken, zodat onze abonnees zich volledig bewust zijn van onze praktijken en er op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gewaarborgd bij YAB News. Het Privacybeleid omschrijft de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. YAB News heeft zich er toe verplicht om te waarborgen dat de privacy van onze abonnees wordt gerespecteerd. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen teneinde te waarborgen dat enige verzamelde gegevens privé zal blijven en dat wij nooit enige informatie die wij hebben verzameld aan enige derde zullen bekend maken, tenzij dit is vereist voor onze bedrijfsactiviteiten, door een gerechtelijke verordening of onder Nederlands recht.

   

Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze website

Bij het bezoeken van onze website of enige andere website, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld, zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, en de tijd en datum van uw bezoek. Wij gebruiken de bovenstaande informatie uitsluitend voor analysedoeleinden, zoals het controleren van het aantal bezoeken die wij op onze website ontvangen. Deze informatie zal niet worden gebruikt om u als persoon te kunnen identificeren. Als een potentiële klant ons contacteert via onze website, zal enige informatie die u bewust hebt verstrekt (naam, vragen, e-mailadres enz.), in ons systeem worden bewaard zo dat ons personeel uw vragen kan afhandelen. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om enige speciale aanbiedingen of nieuws van of over ons bedrijf te versturen waarvan wij van mening zijn dat dit voor u van belang kan zijn. Wij zullen nooit enige gegevens aan een derde verkopen of bekendmaken..

   

De informatie die wordt verzameld als u zich voor onze services inschrijft

Als u zich inschrijft voor onze services, is er bepaalde informatie die wij moeten verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens. Wij zijn verplicht om bovenvermelde informatie te verzamelen voor administratieve en betalingsdoeleinden. Uw betalingsgegeven zullen worden verstrekt aan onze betalingsverwerker zodat zij uw betaling namens ons kunnen verwerken. Als een klant ons contacteert via onze website, zal enige extra informatie (vragen, technische informatie enz.) die u bewust hebt verstrekt in ons systeem worden bewaard zo dat ons personeel uw vragen kan afhandelen. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om enige speciale aanbiedingen of nieuws van of over ons bedrijf te versturen waarvan wij van mening zijn dat dit voor u van belang kan zijn. Wij zullen uw gegevens nooit aan een derde verkopen of bekendmaken tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

   

Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze Usenet service

Als u zich toegang verschaft tot onze Usenet service, bent u verplicht om een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord in te voeren, voordat u gebruik kunt maken van onze service. Telkens als u verbinding maakt met onze Usenet servers dient u deze informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie of u toegang tot onze service kunt krijgen en welk servicetype voor u beschikbaar is. Deze informatie hoeft in principe slechts éénmalig in onze newsreader te worden ingevoerd en wordt automatisch verzonden naar onze Usenet service zodra u verbinding maakt. Bovendien zullen wij, zodra u zich aanmeldt, uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gebruikt teneinde te waarborgen dat onze accounts uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gebruikt en niet worden doorverkocht of worden gedeeld met anderen. Wij bewaken uw toegang tot usenet niet en houden dit ook niet bij, tenzij dit wettelijk van ons wordt verlangt. Wij kunnen echter wel de hoeveelheid gegevens die u verzendt, bijhouden voor administratieve doeleinden.

Gebruik persoonsgegevens

YAB News kan gegevens verzamelen omtrent de gebruikers van haar website, zoals browser type, IP adres, duur van het bezoek, gebruikte pagina.s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Tevens kan YAB News persoonsgegevens verzamelen van haar abonnees/klanten, waaronder NAW gegevens. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig deze persoonlijke gegevens, zoals adres- en betaalgegevens, verstrekt aan YAB News.

Wijze en doel van het gebruik van persoonsgegevens

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken voor:

  • Het verlenen van de diensten en/of producten van YAB News aan haar abonnees/klanten;
  • Het factureren voor de levering van diensten van YAB News;
  • Het beantwoorden van vragen/het verstrekken van informatie aan abonnees/klanten en bezoekers van de website van YAB News;
  • Het inspelen op de door de abonnee/klant aangewezen wensen en behoeften (o.a. door het versturen van direct mailings en e-mails);
  • Het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de abonnee/klant bij aanmelding of ten behoeve van onze producten en/of diensten.

Indien in de toekomst binnen YAB News een reorganisatie, fusie, splitsing, overname, dan wel een wijziging in haar bedrijfsvoering (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Onverminderd het voorgaande zal YAB News uw persoonsgegevens niet zonder meer verstrekken aan derden, zonder uw toestemming.

Wijzigingen/Aanvullingen

YAB News behoudt zich het recht voor deze Privacystatement te wijziging, aan te vullen dan wel aan te passen. In geval van wijzigingen/aanvullingen zal een vernieuwde versie van de privacystatement op deze website bekend worden gemaakt.

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens of indien u uw aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te vullen dan wel wenst te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan support@YAB News.nl